Default

หลักการตั้งหัวข้อทำงานวิจัยควรมีอะไรบ้าง

หัวข้อวิจัย ควรจะเป็นชื่อที่มีความกระจ่าง อ่านแล้วเข้าใจง่าย และไม่คลุมเครือ เพราะว่าควรจะเป็นชื่อซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจต่อคนอ่าน หรือผู้ศึกษาค้นคว้าและวิจัยที่ต้องการทำการค้นคว้างานวิจัยให้เข้าใจในปัญหางานวิจัย รวมทั้งกรรมวิธีปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าเล่มนั้นๆอีกด้วย

1. สั้น กระชับ และชัดเจน
สำหรับการประเด็นศึกษาค้นคว้า ควรที่จะใช้คำที่มีความเจาะจง สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน รวมทั้งควรที่จะใช้ภาษาซึ่งสามารถเข้าใจง่าย กระชับ โดยชื่อหัวข้อไม่สมควรสั้นจนทำให้ความหมายทางงานที่เกี่ยวกับวิชาการหายไป

2. ตรงกับประเด็นของปัญหา
การตั้งหัวข้อศึกษาค้นคว้า ต้องเป็นหัวเรื่องที่ทำให้นักอ่านหรือคนที่ศึกษางานวิจัยทราบได้โดยทันทีว่า งานศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัยนั้นๆดำเนินงานศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องอะไร มีเป็นหัวข้อปัญหาเกี่ยวกับอะไร ฉะนั้น การตั้งหัวข้อศึกษาค้นคว้า จะต้องเป็นหัวข้อซึ่งสามารถสื่อความหมายได้ตรงกับข้อความสำคัญของปัญหาได้อย่างชัดเจน

3. บ่งบอกถึงประเภทของการวิจัยได้อย่างเห็นได้ชัด
ควรจะทำการตั้งหัวข้อศึกษาค้นคว้าซึ่งสามารถบ่งบอกถึงจำพวกของงานค้นคว้าได้อย่างชัดเจน รวมทั้งเข้าใจง่ายขึ้น ที่สามารถจำแนกประเภทการค้นคว้าวิจัยได้ 5 ประเภท

– งานวิจัยเชิงศึกษาเปรียบเทียบ
– งานวิจัยเชิงสำรวจ
– งานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์
– งานวิจัยเชิงการศึกษาพัฒนาการ
– งานวิจัยเชิงทดลอง

4. ปรับแต่งให้เข้ากับรูปแบบของคำนาม
นอกเหนือจากการที่จะตั้งชื่อเรื่องศึกษาค้นคว้าให้มีความกระชับ ชัดเจน และถูกประเภทงานศึกษาค้นคว้าวิจัยแล้ว ชื่อควรจะมีควรจะสละสลวยแล้วก็ไพเราะ มีการปรับปรุงแก้ไขโดยใช้รูปแบบของ คำนาม นำหน้า จะทำให้อ่านได้ลื่นไหลกว่าการใช้ คำกริยา นำหน้าชื่อหัวข้อ

5. เป็นข้อความเรียงที่เป็นระเบียบ มีใจความสมบูรณ์
การกำหนดชื่อหัวข้อศึกษาค้นคว้า ต้องมีรายละเอียดข้อความเรียงที่สวยงาม และมีใจความที่บริบูรณ์ เป็นชื่อซึ่งสามารถกำหนดได้ชัดเจน ทราบถึงเป้าหมายของงานศึกษาเรียนรู้ ตัวแปร และกลุ่มตัวอย่างที่จะทำการศึกษาด้วย

สนับสนุนการจัดทำโดย เว็บพนันออนไลน์ w88เว็บพนันออนไลน์ที่มาแรงในตอนนี้