Default

การเลือกหัวข้องานวิจัย

การเลือกหัวข้องานศึกษาค้นคว้าวิจัยที่ต้องการจะศึกษา เนื่องจากหลายท่านยังงงอยู่ว่าอะไรล่ะเป็นปัญหา แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็คืออะไร และก็มีที่มาจากไหนกัน?? ด้วยเหตุดังกล่าวเนื้อหานี้ ก็เลยอยากที่จะแนะนำ รวมทั้งให้ความเห็นในหัวข้อของการเลือกหัวข้อที่เหมาะสมกับตัวเอง แหล่งที่มาของหัวข้องานค้นคว้า หลักเกณฑ์การเลือกหัวข้อปัญหา รูปแบบของปัญหาที่ดี สิ่งที่จำเป็นต้องระมัดระวังสำหรับในการเลือกหัวข้อปัญหา การตั้งชื่อหัวข้อปัญหาได้ตามลำดับ

หลักเกณฑ์การเลือกหัวข้อปัญหา ผู้วิจัยควรทราบหลักเกณฑ์ในการเลือกหัวข้อวิจัย เพื่อที่จะเลือกหัวข้อปัญหาการวิจัยที่ดีและเหมาะสม เกณฑ์ในการคัดเลือกมีดังต่อไปนี้

  1. เลือกจากความสนใจของตนเอง 1,2  เป็นที่ตั้ง ไม่ว่าหัวข้อที่จะทำการวิจัยมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด และกำลังอยู่ในความสนใจของคนทั่วไปหรือไม่ หากผู้ที่จะทำวิจัยไม่มีความสนใจในหัวข้อนั้นๆ ก็ไม่ควรที่จะทำวิจัยหัวข้อนั้น เพราะงานวิจัยจำนวนมากไม่สามารถลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยเหตุผลเดียวคือ ผู้วิจัยไม่มีความสนใจอย่างแท้จริง ความสนใจในเรื่องที่จะทำวิจัยมีความสำคัญมาก เพราะเป็นแรงจูงใจที่จะผลักดันให้ผู้วิจัยเกิดการติดตามค้นคว้า เพื่อให้โครงการวิจัยได้บรรลุเป้าหมาย ไม่เบื่อหน่ายต่อการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น2
  2. เลือกปัญหาที่ตรงกับความสามารถของตนเอง1,2   การวิจัยเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล ความสามารถในการให้รหัสข้อมูล ความสามรถในการเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ และความสามารถในการตีความหมายข้อมูลและอ่านผลที่ได้จาการวิเคราะห์
    ความสามารถในด้านต่างๆที่กล่าวมา ไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยู่ในตัวบุคคลเพียงคนเดียว แต่ผู้วิจัยจะต้องมีความสามารถในการระดมบุคคลที่มีความสามารถต่างๆให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยในบทบาทและสถานภาพต่างๆ เช่น เป็นผู้ร่วมวิจัย หรือเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้งานวิจัยนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี2 
  3. เลือกปัญหาที่มีคุณค่า1 ทั้งนี้ปัญหาที่ต้องการทำวิจัย ควรเป็นการเพิ่มพูนให้เป็นความรู้ใหม่ และเสริมทฤษฎี อีกทั้งเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติงานต่อไป
  4. คำนึงถึงความเหมาะสมในเรื่องของเวลา งบประมาณและกำลังแรงงานของตน1 ในการทำวิจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม จะต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เสียเวลา และกำลังแรงงาน ดังนั้นในการตัดสินใจว่าจะทำการวิจัยในหัวข้อใดจะต้องคำนึงถึงว่า หัวข้อนั้น มีความสำคัญมากน้อยเพียงใด ทั้งในตัวของมันเองและเมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้ออื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจะต้องเสนอขอรับทุนจากผู้อื่นด้วย 2
  5. คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่จะเอื้ออำนวยในการทำวิจัย เช่น ปัญหานั้นจะได้รับความร่วมมือมากน้อยเพียงใด, มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือไม่ หรือผู้วิจัยต้องสร้างขึ้นเอง, ปัญหานั้นมีแหล่งค้นคว้าหรือไม่

รูปแบบของปัญหาที่ดี รูปแบบของปัญหาที่ดีมีดังต่อแต่นี้ไป

เป็นประเด็นที่สำคัญ มีคุณประโยชน์ กระตุ้นให้เกิดความรู้ใหม่ๆรวมทั้งเอาไปใช้แก้ไขปรับปรุงปัญหาต่างๆได้
คือปัญหาซึ่งสามารถหาคำตอบได้โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือแนวทางการศึกษาค้นคว้าได้
คือปัญหาที่หาข้อมูลมาตรวจดูข้อสมมติ เพื่อหาผลสรุปได้
คือปัญหาที่ให้คำอธิบายศัพท์ปัญหาได้
สามารถวางแผนทำงานตามขั้นตอนต่างๆไว้ล่วงหน้า แล้วก็มองเห็นแนวทางที่จะทำได้สำเร็จ
ปัญหาที่พึงพอใจจำต้องไม่เกินฐานะความรู้ความเข้าใจของตนที่จะทำให้สำเร็จ แม้ว่าจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างก็จะสามารถปรับแก้ได้
สามารถหาเครื่องไม้เครื่องมือหรือสร้างเครื่องไม้เครื่องมือที่มีคุณภาพเพื่อใช้สะสมข้อมูลได้

ข้อควรระวังสำหรับการเลือกหัวข้อปัญหา ผู้เขียนมีข้อแนะ นำแล้วก็ข้อควรพิจารณาสำหรับการเลือกหัวข้อปัญหา ดังต่อไปนี้

ไม่ควรเลือกปัญหาที่กว้างเหลือเกิน ไม่มีขอบเขต แม้กระนั้นควรจะเลือกหัวข้อปัญหาที่แคบแม้กระนั้นมีความลึกล้ำ
ไม่สมควรเลือกปัญหาที่หาบทสรุปไม่ได้
ไม่สมควรเลือกปัญหาที่ไม่สามารถที่จะหาข้อมูลมาทดสอบได้
ไม่สมควรเลือกปัญหาที่ไม่มีสาระสำคัญ

สนับสนุนการจัดทำโดย เล่นง่าย จ่ายจริง สมัครw88